DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VPTAX - 0963700477, 78/50 Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Nghị quyết 954/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN


Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.


 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
--------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
  Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13;
  Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1976/BC-UBTCNS14 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân,


QUYẾT NGHỊ:
 

Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:
  1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 
11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 
4,4 triệu đồng/tháng.

Điều 2. Điều khoản thi hành
  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
  2. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 
được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
 

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Kim Ngân

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/