DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN VIỆT MỸ - 0963700477, 192/1N Đường Tô Ký 6, Ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0963700477

Cách xác định lỗ, chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A/TNDN

Quy định về các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Cách chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A/TNDN trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN năm 2017 - 2018 trên phần mềm HTKK. Chi tiết theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính:I. Cách xác định các khoản lỗ được kết chuyển:

Theo điều 4 Thông tư 78 quy định:

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

- Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  - ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

X2. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.


- Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:
 

Thu nhập chịu thuế =  ( Doanh thu - Chi phí được trừ ) + Các khoản thu nhập khác

 
Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Như vậy: Cách xác định Lỗ - Lãi trong kỳ như sau:

 

Thu nhập tính thuế  =   ((Doanh thu   -   Chi phí được trừ)  +   Các khoản thu nhập khác )  -   Thu nhập được miễn thuế


- Nếu Thu nhập tính thuế > 0 -> Tức là Lãi (Các bạn có thể chuyển lỗ từ kỳ trước sang)
- Nếu Thu nhập tính thuế < 0 -> Tức là Lỗ (Vì lỗ nên không cần phải chuyển lỗ sang)II. Cách chuyển lỗ theo quy định:


Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp 
tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 1: Năm 2016 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2017 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2016 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2017.

Ví dụ 2: Năm 2016 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2017 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:
+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2017;
+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2016 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp 
có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.


Như vậy: Nguyên tắc chuyển lỗ như sau:
- Chỉ kết chuyển lỗ khi có lãi
- Số lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục (Tối đa bằng số lãi của năm chuyển)
- Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.Ví dụ 3: Công ty Kế toán VPTAX có số liệu như sau:
- Năm 2015 lỗ: 50 tr
- Năm 2016 lỗ: 20tr.
- Năm 2017 Lãi: 80tr, cụ thể như sau:
        + Qúy 1 lãi 10tr. Qúy 2 lãi 30tr. Qúy 3 lãi 20tr. Qúy 4 lãi 20tr

Cách chuyển lỗ năm 2017 như sau:

Qúy 1/2017: Lãi 10tr -> Nên được chuyển tối đa là 10tr (từ năm 2015 sang)
Qúy 2/2017: Lãi 30tr -> Cũng được chuyển tối đa là 30tr (từ năm 2015 sang)
Qúy 3/2017: Lãi 20tr -> Chuyển tối đa là 20tr (từ năm 2015 còn 10tr và 10 tr năm 2016, như vậy lỗ năm 2016 còn 10tr)
Qúy 4/2017: Lãi 20tr -> Chuyễn hết toán bộ phần còn lại là 10tr (năm 2016). ->
 Phải nộp thuế TNDN tính theo 10tr.
-> Giả dụ số tiền thuế tạm nộp 4 quý năm 2017 đúng bằng với số thực nộp khi quyết toán cuối năm, tức là: Năm 2017 lãi: 80tr -> được chuyển toàn bộ số lỗ của 2 năm là: 70tr -> Số tiền thuế phải nộp cả năm là: 80tr - 70tr = 10tr (x 20%)

Như vậy cuối năm khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN các bạn làm như sau:

- Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định


Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN sẽ như sau (Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ bên Phụ lục 03-2A/TNDN sang)


cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Chú ý: Đây là hướng dẫn cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN, còn hạch toán trên sổ sách thì dù là lãi hay lỗ thì đầu năm các bạn vẫn phải hạch toán nhé.

Ví dụ 4: Cũng với số liệu như trên VD 3 nhưng:

 

- Năm 2015 lỗ: 50 tr
- Năm 2016 lỗ: 20tr.
- Năm 2017 Lãi: 60tr

Cách chuyển lỗ năm 2017 như sau:

- Năm 2017 các bạn chỉ được chuyển lỗ tối đa bằng số lãi năm 2016 là: 60tr, cụ thể như sau:
- Các bạn chuyển toàn bộ số lỗ năm 2015 là: 50tr và năm 2016 là: 10tr (Năm 2016 số lỗ còn lại là 10tr, các bạn theo dõi bên ngoài, sang năm 2018 nếu có lãi thì chuyển tiếp sang)

cách chuyển các khoản lỗ trên phụ lục 03-2a/tndn


Như vậy là các bạn đã Chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN thành công nhé!


zalo
Messenger
https://www.facebook.com/ketoanvptaxphuong.vn/